กิจกรรม

โครงการเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน

รายละเอียดโครงการ

  • ระหว่างวันที่ 22 – 24 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยกองบริหารงานบุคคลดำเนินการจัดโครงการเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน โดยมี นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ คือ ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนรวม 67 คน