กิจกรรม

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการบริหารงานบุคคล 9 มทร.

รายละเอียดโครงการ

  • ระหว่างวันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยกองบริหารงานบุคคลดำเนินการจัดการโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการบริหารงานบุคคล 9 มทร. โดยมี ดร.ธานินทร์ สุวงศ์วาร เป็นที่ปรึกษา Learning & Development,  PWC Thailand. และ นางจริยา ปัญญา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากร  ณ  โรงแรมแคนทารี เบย์ จังหวัดระยอง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ คือ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี   ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคลและบุคลากรกองบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง รวม 79 คน