กิจกรรม

โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา 904

รายละเอียดโครงการ

  • วันที่ 17 พฤษภาคม  2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยกองบริหารงานบุคคลดำเนินการจัดการโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่2/2561 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" ในหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" โดยมีวิทยากรจิตอาสา 904 รุ่นที่ 2/61   ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ คือ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับคณะ สถาบัน สำนัก กอง ศูนย์ และบุคลากรทุกหน่วยงานในสังกัด รวม 300 คน