slid showข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ มทร.พระนคร เรื่อง ผลการเลือกผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กำหนดการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. กำหนดการสรรหาคณบดีฯ (.pdf)
2. ประกาศ มทร.พระนคร เรื่อง รับสมัครและเสนอชื่อฯ (.pdf)
3. แบบประวัติผู้เข้ารับการสรรหา สค.๑-๐๑ (.doc)
4. แบบประวัติผู้เข้ารับการสรรหา สค.๑-๐๒ (.doc)
5. ใบเสนอชื่อ สค.๑-๐๓ (.doc)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อเลือกและแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลการเลือกผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี