ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ มทร.พระนคร เรื่องขยายกำหนดการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ