ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสภา มทร.พระนคร เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันภาษา

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันภาษารายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหารายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อต่อสภา มทร.พระนครผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันภาษา