ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสภา มทร.พระนคร เรื่อง ผลการเลือกผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

กำหนดการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เปลี่ยนแปลงประกาศสรรหาคณบดี

 

รับสมัครรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหารายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อต่อสภามหาลัยผลการเลือกผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดี