ข่าวประชาสัมพันธ์

ซ้อมความเข้าใจการตรวจสอบและปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

หนังสือเวียนกองบริหารงานบุคคล

หนังสือหองบริหารงานบุคคล