ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2563

เอกสารประกอบการอบรม

แนะนำวิทยากร

การเขียนเอกสารประกอบ คำสอน 1

การเขียนเอกสารประกอบ คำสอน 2

การเรียนรู้ตามทฤษฎีของ Bloom