ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ มทร.พระนคร เรื่อง การจัดตั้งกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์

ประกาศ มทร.พระนคร เรื่อง การจัดตั้งกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร