Uncategorized

ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการสรรหาคณบดีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยผลการเลือกผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดี