Uncategorized

การจ่ายเงินอุดหนุนค่าประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุแก้พนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 2/2561