กิจกรรม

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายสนับสนุนบรรจุใหม่

รายละเอียดโครงการ

  • กองบริหารงานบุคคลได้ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายสนับสนุนบรรจุใหม่ ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ คือ พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการสายสนับสนุน จำนวน 45 คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ ได้รับความรู้ ความเข้าใจในกฎ ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องและสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่ผู้เข้าอบรมโดยในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร. กษิดิ์เดช สุทธิวานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายสนับสนุนบรรจุใหม่  และได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีนรภัทร  แย้มสรวล สังกัดกรมพละศึกษา และทีมงาน มาเป็นวิทยากรกิจกรรมแบ่งกลุ่มการสร้างสัมพันธภาพบุคลากรสำหรับในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ได้รับเกียรติจากวิทยากร ดังนี้
    - ผศ.พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ บรรยาย เรื่องการร่างหนังสือ การทำรายงานการประชุม และเทคนิคการให้บริการที่ดี
    - นางสาวสุวรรณา เปี่ยมทอง หัวหน้างานเบิกจ่าย 2 และ นางสาวอัญชนา ศิลปวรณ์วิวัฒน์ หัวหน้างานพัสดุ สังกัดกองคลัง บรรยาย เรื่อง การเบิกจ่ายเงินจากคลัง
    - นายปาโมกข์ รัตนตรัยาภิบาล รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยาย เรื่อง การให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
    - นายเชาวฤทธิ์ สุขรักษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล บรรยาย เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าและสิทธิประโยชน์