แต่งตั้ง

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทร์ สุดคนึง เนื่องในโอกาสมีคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ