แต่งตั้ง

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.วันสิริ ประเสริฐทรัพย์ เนื่องในโอกาสมีคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ