หนังสือเวียนกองบริหารงานบุคคล

ที่ อว 0652.19/160 ลว. 12 มกราคม 2564 เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในของสำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร

ที่ อว 0652.19/4341 ลว 9 ธันวาคม 2563 เรื่อง การจัดตั้งกองนิติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่ อว 0652.19/3903 ลว. 12 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การจัดตั้งกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม และประกาศ มทร.พระนคร เรื่องการแบ่งส่วนงานภายในกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ที่ อว 0652.19/1714 ลว. 14 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัย มทร.พระนคร

ที่ อว 0652.19/498 ลว. 3 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการระดับคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่ อว 0652.19/447 ลว. 29 มกราคม 2563 เรื่อง เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

ที่ อว 0652.19/2840 ลว. 7 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติการกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่จะได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหาร และตำแหน่งประเภทวอชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

ที่ อว 0652.19/2364 ลว. 1 ตุลาคม 2562 2563 เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ที่ อว 0652.19/855 ลว. 1 กรกฎาคม 2562 (เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอัญมณีเครื่องประดับไทย และการออกแบบ)

ที่ อว 0652.19/071 ลว. 13 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ

ที่ ศธ 0581.17/1380 ลว. 18 เมษายน 2562 เรื่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้เงินวนอกงบประมาณ พ.ศ 2562 และ เรื่องเเนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ

ที่ ศธ 0581.17/4381 ลว. 13 พฤศจิกายน 2561 (เรื่อง การปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการระดับคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)

ที่ ศธ 0581.17/4042 ลว. 18 ตุลาคม 2561 (เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ)

ที่ ศธ 0581.17/1470 ลว. 24 เมษายน 2561 (เรื่อง การปรับปรุงการแบ่งส่วนราขการระดับคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)

ที่ ศธ 0581.17/1131 ลว. 26 มีนาคม 2561 (เรื่อง การจำแนกตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย)

ที่ ศธ 0581.17/275 ลว. 6 กุมภาพันธ์ 2561 (เรื่อง เวียนแจ้งช่องทางการร้องเรียนจรรยาบรรณและวินัย)

ที่ ศธ 0581.17/5121 ลว. 12 ธันวาคม 2560 (เรื่อง การกำหนดเลขที่ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว)

ที่ ศธ 0581.17/4592 ลว. 9 พฤศจิกายน 2560 (เรื่อง การจัดตั้งสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)

ที่ ศธ 0581.17/6045 ลว. ๓๐ ตุลาคม 2558 (เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการนับอายุบุคคล )

ที่ ศธ 0581.17/6045 ลว. 16 พฤศจิกายน 2558 (เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบ และย้ายสถานที่ตั้งของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ )

ที่ ศธ 0581.17/2004 ลว. 15 พฤษภาคม 2558 (เรื่อง การเปลี่ยนชื่อกองและปรับปรุงบทบาทภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบและการแบ่ง ส่วนงานภายในกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร )

ที่ ศธ 0581.17/5133 ลว. 8 ธันวาคม 2557 (เรื่อง การปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน )

ที่ ศธ 0581.17/4347 ลว. 14 ตุลาคม 2557 (เรื่อง การปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการระดับคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ นคร(กรณีเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา) )

ที่ ศธ 0581.17/3106 ลว. 7 สิงหาคม 2557 (เรื่อง การปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการระดับคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร )

ที่ ศธ 0581.17/2539 ลว. 3 กรกฎาคม 2557 (เรื่อง การปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการระดับคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร )

ที่ ศธ 0581.17/1298 ลว. 11 มีนาคม 2557 (เรื่อง การกำหนดฐานะของศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร )

ที่ ศธ 0581.17/1002 ลว. 12 มีนาคม 2557 (เรื่อง การปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการระดับคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)

ที่ ศธ 0581.17/987 ลว. 11 มีนาคม 2557 (เรื่อง การโอนย้าย การปรับโครงสร้าง และ พันธกิจของศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)

หนังสือเวียนปี 56

หนังสือเวียนปี 55

หนังสือเวียนปี 54

หนังสือเวียนปี 53