Uncategorizedกิจกรรม

โครงการเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2561

รายละเอียดโครงการภาพกิจกรรมประมวลภาพโครงการ
  • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2561 แบ่งการจัดออกเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 10 – 12 มกราคม 2561 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม 2661  ณ โรงแรมอัมพวา น่านอน แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ในวิธีการ กระบวนการ ชั้นตอน และเทคนิคการจัดทำผลงานเพื่อขอรับการประเมินในการกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น ได้รับเกียรติจากนายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ประจำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเภทบัญชีรายชื่อของ สกอ. เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 109 คน