ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ มทร.พระนคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 5/2562 สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์