ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการคัดเลือกบุคคลดีเด่นแต่ละประเภทและผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ มทร.พระนคร ประจำปี 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลดีเด่นแต่ละประเภท และผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี 2562