ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ มทร.พระนคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 2/2563 สังกัดคณะศิลปศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัย