กิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2563

รายละเอียดโครงการ

  • ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ ห้องถ่ายทำโทรทัศน์ 1 ชั้น 5 อาคารเอนกประสงค์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยกองบริหารงานบุคคลดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2563 กิจกรรมที่ 1 (ในรูปแบบออนไลน์) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คือ  รองศาสตราจารย์นภัทร วัจนเทพินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ คือ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่มีคุณสมบัติในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  จำนวน 200 คน