ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน และค่าจ้าง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ผู้บริหารสายวิชาการสายสนับสนุน

พนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้บริหารสายวิชาการสายสนับสนุน

พนักงานราชการ

ข้อบังคับ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อนเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน และค่าจ้าง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง