เอกสารประกอบการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนฯ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว เพื่อรับรางวัลบุคคลดีเด่น ประจำปี 2563 และคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสา […]

ประกาศ มทร.พระนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักวิทยบริการฯ

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกา […]

ประกาศ มทร.พระนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ สังกัดคณะศิลปศาสตร์

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื […]