ประกาศ มทร.พระนคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการและแผนพัฒนาคณะ พร้อมรับการสัมภาษณ์ต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกา […]

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผลการเลือกผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Posted Posted in Uncategorized, ข่าวประชาสัมพันธ์