ข่าวประชาสัมพันธ์งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน และค่าจ้าง ณ 1 ตุลาคม 2562

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ผู้บริหารสายวิชาการสายสนับสนุน

พนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้บริหารสายวิชาการสายสนับสนุน

พนักงานราชการ

สายวิชาการสายสนับสนุน

ข้อบังคับ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อนเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน และค่าจ้าง

เอกสาร