กิจกรรม

การประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

รายละเอียด

  • ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้อนุมัติจัดการประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ซึ่งกำหนดจัดการประชุมวันจันทร์ที่ 9 กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งเป็นผู้ประกันตน โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานในการเปิดประชุม และการประชุมที่จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนให้แก่ผู้ประกันตนให้ได้รับทราบสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากสำนักงานประกันสังคมในฐานะผู้ประกันตน โดยมหาวิทยาลัยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 มาบรรยายให้ความรู้ จำนวน 2 ท่าน คือ นางสาวสมสุรีย์ ตัณพิสุทธิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ส่วนงานสิทธิประโยชน์ กองทุนประกันสังคม และนางอารีณัฐ จันทร์เทศ นักวิชาการแรงงานชำนาญการส่วนงานสิทธิประโยชน์ กองทุนเงินทดแทน