กิจกรรม

พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณบริษัทเกษียณสุข

รายละเอียด

  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล​พระนคร​ เข้ารับมอบรางวัลเกียรติคุณบริษัทเกษียณ​สุข​ ระดับเหรียญ​ทองแดง​ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้อมด้วยพันธมิตร ประกอบด้วย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จัด “พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณบริษัทเกษียณสุข” แก่บริษัทนายจ้างที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดตาม โครงการ "บริษัทเกษียณสุข" จำนวน 77 บริษัท โดยพิธีจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก วิภาวดี

ภาพกิจกรรม