ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสภา มทร.พระนคร เรื่อง ผลการเลือกผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร

ประกาศสภา มทร.พระนคร เรื่อง ผลการเลือกผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร

ประกาศสภา มทร.พระนคร

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประกาศ มทร.พระนคร เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

 

ประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่แสดงวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการ และแผนพัฒนาคณะ ต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

กำหนดการ

กำหนดการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบ

ประกาศรับสมัคร