ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสภา มทร.พระนคร เรื่องผลการเลือกผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

ประกาศสภา มทร.พระนคร เรื่องผลการเลือกผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร


 

กำหนดการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์


กำหนดการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

 

 


ประกาศ มทร.พระนคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

 


ประกาศ มทร.พระนคร เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเพื่อเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

 


 

ประกาศ มทร.พระนคร เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร


กำหนดการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

ประกาศรับสมัครคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร