กิจกรรม

โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่

รายละเอียดโครงการ

  •         ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยกองบริหารงานบุคคลได้จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการและการพัฒนาคณาจารย์ กฎระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องการบริหารงานบุคคลและการจัดสวัสดิการต่างๆ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้ง เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ดีระหว่างผู้เข้ารับการอบรม  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ และมีรองศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายธรรมาภิบาลและผู้อำนวยการกองนิติการ นายเชาวฤทธิ์ สุขรักษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล นางสาวเพ็ญจันทร์ หลิมตระกูล ผู้อำนวยการกองคลัง นางสาวสุวรรณา เปี่ยมทอง หัวหน้างานเบิกจ่าย 2  ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ คือ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งอาจารย์ที่บรรจุใหม่และยังไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรนี้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน 42 คน