กิจกรรม

โครงการเส้นทางความก้าวหน้าของสายสนับสนุน

รายละเอียดโครงการ

เมื่อวันที่  24 – 25 มีนาคม 2565 กองบริหารงานบุคคลได้จัดโครงการเส้นทางความก้าวหน้าของสายสนับสนุน  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และ ดร. ปริญญ์ บุญกนิษฐ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิจัยและพัฒนานวัตกรรม เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการฯ ดังกล่าว

เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยได้กำหนดลักษณะและจำนวนผลงานที่ใช้เสนอขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง ซึ่งมีจำนวนอย่างน้อย 2 เล่ม/เรื่อง โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ตามสายงาน โดยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะของบุคลากร ตลอดจนเปิดโอกาส ให้บุคลากรได้สร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการพัฒนางานให้บรรลุพันธกิจของแต่ละหน่วยงาน และพัฒนาตนเองเพื่อให้เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน มาบรรยายหัวข้อ ดังนี้

1.คุณปภาณภณ ปภังกรภูรินท์ บุคลากรชำนาญการพิเศษ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  •  หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น
  •  เทคนิคการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
  •  เทคนิคการจัดทำงานวิเคราะห์และสังเคราะห์
  •  เทคนิคการจัดทำงานวิจัย

2. อาจารย์ ดร.ชลากร อุดมรักษาสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

  • การเสนอโครงการวิจัยและการเผยแพร่งานวิจัย

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ คือ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน  324 คน

เอกสารประกอบการบรรยายของโครงการ