กิจกรรม

โครงการพัฒนาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล

รายละเอียดโครงการ

  • ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยกองบริหารงานบุคคลดำเนินการจัดการโครงการพัฒนาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสมทันต่อบริบทการบริหารงานบุคคลในปัจจุบันที่ได้เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (กบค.) คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ได้มีมติให้เห็นชอบให้ดำเนินการปรับแก้ข้อบังคับ และจัดทำระเบียบ ประกาศให้สอดคล้องกับข้อบังคับของมหาวิทยาลัยซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ คือ บุคลากรกองบริหารงานบุคคล จำนวน 14 คน ณ อัมพวาน่านอน โฮเต็ล แอนด์ สปา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม