slid showข่าวประชาสัมพันธ์

การสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศสภา มทร.พระนคร เรื่อง ผลการเลือกผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำหน่ง ผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

แบบฟอร์ม