ข่าวประชาสัมพันธ์

การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

 ประกาศสภา มทร.พระนคร เรื่อง ผลการเลือกผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

แบบฟอร์ม