ข่าวประชาสัมพันธ์

การสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์

ประกาศสภา มทร.พระนคร เรื่อง ผลการเลือกผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์

แบบฟอร์ม