กิจกรรม

กิจกรรมให้ความรู้ในหัวข้อเข้าใจเงินลงทุน กบข.

รายละเอียดโครงการ

กองบริหารงานบุคคลได้ดำเนินการจัดกิจกรรม หัวข้อ เข้าใจเงินลงทุน กบข. เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมกรมหลวง
ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก
ผศ. ดร. อมรศิริ ดิสสร รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและการคลังเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม
และมหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ คือ นางสาวพรรณสุดา  สุขวิสิฏฐ์ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสื่อสารและบริการสมาชิก
มาบรรยายให้ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเงิน กบข. ของสมาชิก, เส้นทางเงินออมและการลงทุน, เครื่องมือทวีค่าเงินออม,
เกษียณหรือพ้นสมาชิกภาพจะได้รับเงินอะไรบ้าง, และช่องทางการติดต่อสื่อสาร กบข. การติดตามยอดเงิน รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันมีผลต่อยอดเงินสมาชิก
โดยมีข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 30 คน

ภาพกิจกรรม

วีดีโอบันทึกภาพกิจกรรมให้ความรู้ในหัวข้อเข้าใจเงินลงทุน กบข.