กิจกรรม

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และการจัดทำเอกสาร PDPA ให้ชอบด้วยกฎหมาย

รายละเอียดโครงการ

กองบริหารงานบุคคลได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
และการจัดทำเอกสาร PDPA ให้ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00  น. ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.กร พวงนาค รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาดิจิทัล
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจาก นายชนภัทร วินยวัฒน์  อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ 3
มาบรรยายให้ความรู้ภาพรวมของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แนวปฏิบัติสำหรับการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ​
ตัวอย่างเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน  โดยมีหัวหน้าหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน 77 คน

ภาพกิจกรรมโครงการ

วีดีโอบันทึกโครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และการจัดทำเอกสาร PDPA ให้ชอบด้วยกฎหมาย