กิจกรรม

กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย

รายละเอียดโครงการ

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจะจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย
เรื่อง รายละเอียดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและการเปลี่ยนแผนการลงทุน โดยวิทยากรจาก บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด
ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. – 12.00 น.
ซึ่งจัดการอบรมในรูปแบบผสมผสาน คือ จัดการอบรม ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น ๖
และถ่ายทอดสดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ พนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ

ภาพกิจกรรมโครงการ