กิจกรรม

โครงการเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน กิจกรรมที่ 1 เทคนิคการเป็นผู้ประเมินผลงาน

รายละเอียดโครงการ

กองบริหารงานบุคคลได้ดำเนินการจัดโครงการเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน กิจกรรมที่ 1 เทคนิคการเป็นผู้ประเมินผลงาน
ระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม 2566  ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30  น. ณ ห้องบงกชรัตน์ เอ ชั้น 2 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร. คมเขต เพ็ชรรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
และมหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจาก คุณปภาณภณ ปภังกรภูรินท์ บุคลากรชำนาญการพิเศษ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มาบรรยายให้ความรู้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน การฝึกปฏิบัติการประเมินผลงาน และนำเสนอและรับฟังความเห็น
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ คือ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ จำนวน 39 คน