กิจกรรม

โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง การบริหารงานบุคคล จริยธรรม และจรรยาบรรณ

รายละเอียดโครงการ

กองบริหารงานบุคคลได้ดำเนินการจัดโครงการการจัดการความรู้ เรื่อง การบริหารงานบุคคล จริยธรรม และจรรยาบรรณ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566
ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร. กษิดิ์เดช สุทธิวานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
การจัดการความรู้ เรื่อง การบริหารงานบุคคล จริยธรรม และจรรยาบรรณ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณบดี, ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก/กอง/วิทยาลัย,
รองคณบดีฝ่ายบริหาร,รองผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก/วิทยาลัย,หัวหน้าสำนักงานคณบดี,หัวหน้าสำนักงานสถาบัน/สำนัก/วิทยาลัย,
ผู้รับผิดชอบงานด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน และบุคลากรกองบริหารงานบุคคล จำนวน 97 คน
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักรู้และเข้าใจในองค์ความรู้ด้านการประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดีในการปฏิบัติงาน และเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การบริหารงานบุคคลแก่บุคลากรในหน่วยงานในสังกัด

สำหรับการบรรยายในโครงการครั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจากวิทยากร ดังนี้
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กษิดิ์เดช สุทธิวานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย
- ดร. คมเขต เพ็ชรรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
- นางสาวอรทัย หอมแก้ว หัวหน้างานวินัยและนิติการ ในการบรรยาย เรื่อง องค์ความรู้ด้านประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
- นายเชาวฤทธิ์ สุขรักษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล และหัวหน้างานในกองบริหารงานบุคคล การบรรยายเรื่อง องค์ความรู้การบริหารงานบุคคล
- ดร. เชาวลิต สมบูรณ์พัฒนากิจ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนายนพณรรจ์  เนตรสกูลณี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ การบรรยาย เรื่อง ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน