กิจกรรม

โครงการเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน กิจกรรมที่ 2 เทคนิคการจัดทำผลงาน กลุ่มที่ 2 หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัย และพัฒนาเพื่อพัฒนานวัตกรรม

รายละเอียดโครงการ

กองบริหารงานบุคคล ได้ดำเนินการจัด
โครงการเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน กิจกรรมที่ 2 เทคนิคการจัดทำผลงาน กลุ่มที่ 2 หลักสูตรการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการวิจัย และพัฒนาเพื่อพัฒนานวัตกรรม

ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2566 ณ ห้องบงกชรัตน์ เอ ชั้น 2 โรงแรมรอยัลริเวอร์  กรุงเทพมหานคร

ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร. คมเขต เพ็ชรรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมหาวิทยาลัยได้รับเกียรติ
จากรองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ท้ายเรือคำ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และรองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ โฉมยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มาบรรยายให้ความรู้ เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนานวัตกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ
คือ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 39 คน

ภาพกิจกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2566

บันทึกวิดิโอย้อนหลัง

วันที่ 27 มิถุนายน 2566

 

 

วันที่ 28 มิถุนายน 2566