slid showข่าวประชาสัมพันธ์

การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

ประกาศผลการเลือกผู้เข้ารับการสรรหาฯ

รายละเอียด ด้านล่างนี้

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

แบบฟอร์ม