ข่าวประชาสัมพันธ์งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน (1 ตุลาคม 2560)


การเลื่อนเงินเดือน ค่าตอบแทน และค่าจ้างประจำ (1 ตุลาคม 2560)


ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานราชการ

ลูกจ้างประจำ