Uncategorizedข่าวประชาสัมพันธ์

การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน (1 เมษายน 2561)


การเลื่อนเงินเดือน ค่าตอบแทน และค่าจ้างประจำ (1 เมษายน 2561)


ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานราชการ

ลูกจ้างประจำ