Uncategorizedข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน และค่าจ้าง (1 เมษายน 2562)

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ผู้บริหารสายวิชาการสายสนับสนุน

พนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้บริหารสายวิชาการสายสนับสนุน

พนักงานราชการ

สายวิชาการสายสนับสนุน