Uncategorizedข่าวประชาสัมพันธ์

การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน (1 เมษายน 2562)

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ผู้บริหารสายวิชาการสายสนับสนุน

พนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้บริหารสายวิชาการสายสนับสนุน

พนักงานราชการ

สายวิชาการสายสนับสนุน