ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ มทร.พระนคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานพิเศษ และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนายการ และระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 1/2564

ประกาศมหาวิทยาลัย