กิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

รายละเอียดโครงการภาพกิจกรรม
  • ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 มทร.พระนคร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนโดยมีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รวม 18 คน เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุม Ad & Pr Presentation Room ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนโดยมี ศ.กิตติคุณ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ ก.พ.ว. มทร.พระนคร และคณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นวิทยากร