Uncategorized

บุคลากร กองบริหารงานบุคคล

ชื่อ นายเชาวฤทธิ์ สุขรักษ์
ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
E-mail. chaowalite.s@rmutp.ac.th

งานบริหารทั่วไปงานพัฒนาระบบงานและอัตรากำลังงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้งงานพัฒนาบุคคลงานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบงานวินัยและนิติการงานสวัสดิการ

019

ชื่อ นางสาวเรณู เหมือนเอี่ยม
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ
E-mail. ranoo.m@rmutp.ac.th

003

ชื่อ นายวัชรพงศ์ ยิ้มนิยม
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
E-mail. -

ชื่อ นางสาวจันจิรา จันทยานี
หัวหน้างานงานพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
ตำแหน่ง บุคลากรชำนาญการ
E-mail. nikkyjan@hotmail.com

ชื่อ นางสาวสุรีรัตน์ สุทองสา
ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ
E-mail. -

ชื่อ นางสาวณัฐสินี แสนวงษา
ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ
E-mail. -

014

ชื่อ นางสาวนันท์ธยาภรณ์ สมิตินันทน์
หัวหน้างานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ
E-mail. sandko29@hotmail.com

009

ชื่อ นางสาวพินพร กาญจนหิรัญ
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 4
E-mail. pin2622@hotmail.com

010

ชื่อ นายแสงเมือง มีสา
ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ
E-mail. sangmuang.me@rmutp.ac.th

002

ชื่อ นางสาวสติมา สุวรรณแสงศรี
ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ
E-mail. suwansangsri@hotmail.com

ชื่อ นางสาวนิศารัตน์ บุญเหลือ
ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ
E-mail. -

030

ชื่อ นางสาววันใหม่ สุกใส
หัวหน้างานพัฒนาบุคคล
ตำแหน่ง บุคลากรชำนาญการพิเศษ
E-mail. hrd_rmutp@hotmail.com
newdayss@hotmail.com

016

ชื่อ นายสุกิจ สุคนธ์น้อย
ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ
E-mail. hrd_rmutp@hotmail.com
mr2s100@hotmail.com

004

ชื่อ นางสาวธนวรรณ สุภิธรรม
ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ
E-mail. i_moooam@hotmail.com

ชื่อ นางสาวเบญญาภา วิรุฬห์ภิญโญ
ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ
E-mail. -

021

ชื่อ นางสาวจงดี แม้นเหมือน
หัวหน้างานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
ตำแหน่ง บุคลากรชำนาญการพิเศษ
E-mail. jongdee.m@rmutp.ac.th

018

ชื่อ นางศศิธร แสงพุฒ
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
E-mail. sasithron.s@rmutp.ac.th

019

ชื่อ นางสาวเรณู เหมือนเอี่ยม
ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ
E-mail. ranoo.m@rmutp.ac.th

020

ชื่อ นางสาววัณภา เหรียญไกร
ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ
E-mail. taew_wr11@hotmail.com

44

ชื่อ นายอนันต์ทรรศน์ ธุระภารพิสัย
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
E-mail. anantat.t@rmutp.ac.th

024

ชื่อ นายอานันต์ โรจนตันติกุล
หัวหน้างานวินัยและนิติการ
ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ
E-mail. anan.r@rmutp.ac.th

026

ชื่อ นางสาวอรทัย หอมแก้ว
ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
E-mail. orthai_bee@hotmail.com

ชื่อ นายวุฒิชัย ศรีรางวัล
ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
E-mail. -

ชื่อ นางสาวภัทรานิษฐ์ ประสงค์สุข
ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
E-mail. -

008

ชื่อ นางสาวสายพิณ ใจทน
หัวหน้างานสวัสดิการ
ตำแหน่ง บุคลากรชำนาญการพิเศษ
E-mail. saipin.s@rmutp.ac.th

Untitled-1

ชื่อ นางสาวพิมพกานต์ นามประเสริฐ
ตำแหน่ง บุคลากร
E-mail. pim_w@hotmail.com

023

ชื่อ นางสาวตติยา ผาสุข
ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ
E-mail. phon_tatiya@hotmail.com