Uncategorized

บุคลากร กองบริหารงานบุคคล

ชื่อ นายเชาวฤทธิ์ สุขรักษ์
ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
E-mail. chaowalite.s@rmutp.ac.th

งานบริหารทั่วไปงานพัฒนาระบบงานและอัตรากำลังงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้งงานพัฒนาบุคคลงานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบงานวินัยและนิติการงานสวัสดิการ

นางสาวเรณู เหมือนเอี่ยมชื่อ นางสาวเรณู เหมือนเอี่ยม
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ
E-mail. ranoo.m@rmutp.ac.th
นายวัชรพงศ์ ยิ้มนิยมชื่อ นายวัชรพงศ์ ยิ้มนิยม
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
E-mail. -
นางสาวสุกัญญา ศรีชนะชื่อ นางสาวสุกัญญา ศรีชนะ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail. -
นางสาวศิราภรณ์ แสงสุวรรณ

ชื่อ นางสาวศิราภรณ์ แสงสุวรรณ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail. -

นางสาวจันจิรา-จันทยานี

ชื่อ นางสาวจันจิรา จันทยานี
หัวหน้างานงานพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
ตำแหน่ง บุคลากรชำนาญการ
E-mail. nikkyjan@hotmail.com

นางสาวสุรีรัตน์ สุทองสา

ชื่อ นางสาวสุรีรัตน์ สุทองสา
ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ
E-mail. -

นางสาวณัฐสินี แสนวงษา

ชื่อ นางสาวณัฐสินี แสนวงษา
ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ
E-mail. -

014
ชื่อ นางสาวนันท์ธยาภรณ์ สมิตินันทน์
หัวหน้างานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ
E-mail. sandko29@hotmail.com
009
ชื่อ นางสาวพินพร กาญจนหิรัญ
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 4
E-mail. pin2622@hotmail.com
010
ชื่อ นายแสงเมือง มีสา
ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ
E-mail. sangmuang.me@rmutp.ac.th

ชื่อ นางสาวนิศารัตน์ บุญเหลือ
ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ
E-mail. -

030
ชื่อ นางสาววันใหม่ สุกใส
หัวหน้างานพัฒนาบุคคล
ตำแหน่ง บุคลากรชำนาญการพิเศษ
E-mail. hrd_rmutp@hotmail.com
newdayss@hotmail.com
016

ชื่อ นายสุกิจ สุคนธ์น้อย
ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ
E-mail. hrd_rmutp@hotmail.com

004

ชื่อ นางสาวธนวรรณ สุภิธรรม
ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ
E-mail. i_moooam@hotmail.com

ชื่อ นางสาวเบญญาภา วิรุฬห์ภิญโญ
ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ
E-mail. -

021
ชื่อ นางสาวจงดี แม้นเหมือน
หัวหน้างานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
ตำแหน่ง บุคลากรชำนาญการพิเศษ
E-mail. jongdee.m@rmutp.ac.th
019
ชื่อ นางสาวเรณู เหมือนเอี่ยม
ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ
E-mail. ranoo.m@rmutp.ac.th
020
ชื่อ นางสาววัณภา เหรียญไกร
ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ
E-mail. taew_wr11@hotmail.com
44
ชื่อ นายอนันต์ทรรศน์ ธุระภารพิสัย
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
E-mail. anantat.t@rmutp.ac.th
44 ชื่อ นางสาวภาวนา ทิมผ่องใส
ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ
E-mail. pawana.t@rmutp.ac.th

024
ชื่อ นางสาวอรทัย หอมแก้ว
หัวหน้างานวินัยและนิติการ
ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
E-mail. orathai.h@rmutp.ac.th
026
ชื่อ นายวุฒิชัย ศรีรางวัล
ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
E-mail. -

ชื่อ นายอะนัส เจ๊ะแว
ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
E-mail. -

ชื่อ
หัวหน้างานสวัสดิการ
ตำแหน่ง -
E-mail. -
Untitled-1
ชื่อ นางสาวพิมพกานต์ นามประเสริฐ
ตำแหน่ง บุคลากร
E-mail. pim_w@hotmail.com
023
ชื่อ นางสาวตติยา ผาสุข
ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ
E-mail. phon_tatiya@hotmail.com