กิจกรรม

โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก โดยสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร

รายละเอียด

  • ด้วยมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก โดยสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ ร่วมกับโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร โดยการนำหน่วยเคลื่อนที่เข้าให้บริการตรวจสุขภาพให้กับผู้ประกันตน (พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว) ในวันศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๔๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๑๑.00 น. ณ หอประชุม D – Hall (ศูนย์เทเวศร์)

ภาพกิจกรรม