ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราวได้รับเงินรางวัล ณ 1 ตุลาคม 2562

หนังสือกองบริหารงานบุคคล
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว
เรื่อง เกณฑ์การได้รับเงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราว
เรื่อง การพ้นจากการเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเหตุอื่น