กิจกรรม

โครงการเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน

รายละเอียด

  • ระหว่างวันที่ 28 – 31 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยกองบริหารงานบุคคลดำเนินการจัดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน  โดยแบ่งการจัดอบรมเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 วันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2562 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 30 – 31 ตุลาคม  2562 โดยมี นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ให้เกียรติเป็นวิทยากร  ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ คือ อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคลและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน 83 คน

ภาพกิจกรรม